Terms & conditions

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NATASHADZIEWIT.PL
1. DEFINICJE
1. „Dzień Roboczy” – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce;
2. „Klient” – osoba nabywająca Produkty w sklepie NATASHA DZIEWIT.PL lub korzystająca ze strony Sklepu NATASHA DZIEWITI.PL.;
3. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 z późn. zmianami Kodeks Cywilny;
4. „Produkt” – produkt oferowany przez NATASHA DZIEWIT w sklepie NATASHADZIEWIT.PL;
5. „Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu NATASHADZIEWIT.PL;
6. „NATASHA DZIEWIT”– NATASHA DZIEWIT sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16/46 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej CEIDG, REGON 871135990 , NIP 948-156-99-06
7. „Sklep NATASHA DZIEWIT.PL” – sklep internetowy prowadzony przez NATASHA DZIEWIT;
8. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktów zawierana przez Klienta
(jako kupującego) z NATASHA DZIEWIT (jako sprzedającym);
9. „Ustawa o ochronie danych osobowych” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
10. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014.r. o prawach konsumenta.
11. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
12. „Zamówienie” – dyspozycja zakupu Produktu złożona przez Klienta w Sklepie NATASHADZIEWIT.PL zgodnie z Regulaminem.
2. INFORMACJE OGÓLNE
1. Regulamin został wydany na podstawie artykułu 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulaminu nie stosuje się do sprzedaży towarów dokonywanej w inny sposób niż za pośrednictwem Sklepu NATASHADZIEWIT.PL
2. Regulamin reguluje zasady korzystania przez Klientów ze sklepu
NATASHADZIEWIT.PL, w tym reguły rejestracji i prowadzenia i korzystania z konta Sklepu NATASHADZIEWIT.PL, składania zamówień w sklepie NATSHADZIEWIT.PL, dostawy, reklamacji, świadczenia usługi newsletter oraz inne zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
3. Sklep NATASHADZIEWITI.PL prowadzony jest przez NATASHA DZIEWIT i pozwala na zakup Produktów, przy pomocy sieci Internet, pod adresem: www.natashadziewit.pl. drogą wysyłkową.
4. Korzystanie przez Klienta z usług Sklepu NATASHADZIEWIT.PL wymaga posiadania przez Klienta dostępu do sieci Internet i aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Klient ma dostęp do pełnej informacji o Produktach dostępnych w sklepie NATASHADZIEWIT.PL: w szczególności o cenach, wymiarach, materiałach, z których są wykonane oraz warunkach użytkowania.
6. Informacje i treści zawarte na stronie Sklepu NATASHADZIEWIT.PL nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji (rokowań) w celu zawarcia umowy.
7. NATASHA DZIEWIT zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmiany Produktów oraz ich cen, jak również przeprowadzania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży dotyczących Produktów. Zmiany te nie mogą naruszać prawa nabytych Klientów, którzy korzystają ze Sklepu NATASHADZIEWIT.PL.
3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU NATASHADZIEWIT.PL
1. Każdy Klient zobowiązany jest do uprzedniego zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania od momentu rozpoczęcia korzystania ze Sklepu NTASHADZIEWIT.PL.
2. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów Sklepu NATASHADZIEWIT.PL na stronie www.natashadziewiti.pl w zakładce Regulamin sklepu internetowego NATASHADZIEWIT.PL.
3. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez
Klienta.
4. Klient korzystajacy ze Sklepu NATASHADZIEWIT.PL zobowiązany jest do:
1. korzystania ze Sklepu NTASHADZIEWIT.PL w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu NATASHADZIEWIT.PL.
2. respektowania praw własności intelektualnej NATASHA DZIEWIT , w szczególności poprzez korzystanie z treści zamieszczonych na stronach Sklepu NATASHA DZIEWIT jedynie do użytku własnego;
3. nie naruszania dóbr osobistych i innych praw osób trzecich;
4. korzystania ze Sklepu NATASHA DZIEWIT w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet;
5. nie podejmowania działań sprzecznych z prawem, w szczególności mogących naruszać dobre imię i renomę NATASHA DZIEWIT.
4. DOKONANIE ZAKUPU PRODUKTÓW
1. Klient może złożyć Zamówienie w Sklepie NATASHA DZIEWIT każdego dnia tygodnia o dowolnej godzinie.
2. Zamówienie może zostać złożone bez konieczności trwałego rejestrowania danych osobowych Klienta w bazie SklepuNATASHADZIEWIT.PL jak również po dokonaniu rejestracji. W przypadku tzw. zamówienia bez rejestracji dane osobowe Klienta będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Umowy Sprzedaży związanej z danym Zamówieniem oraz archiwizowania informacji o dokonanej sprzedaży na tej podstawie.
3. Dokonanie rejestracji w Sklepie NATASHADZIEWIT.PL pozwala na utworzenie indywidulanego konta Klienta. Rejestracja Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Sklepu NATASHADZIEWIT.PL. Rejestracja jest jednorazowa a przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient posługuje się indywidualnym identyfikatorem Klienta (tzw loginem, który stanowi adres poczty elektronicznej Klienta) i indywidualnym hasłem ustalonym przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Login oraz hasło, które powinno mieć nie mniej niż 6 znaków, stanowią dane poufne. NATASHA DZIEWIT nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesionych przez Klienta na skutek utraty powyższych danych lub ich ujawnienia osobom trzecim. Klient może w każdym czasie zaktualizować lub zmienić dane w formularzu rejestracyjnym przy wykorzystaniu powyższego hasła i loginu.
4. Po otrzymaniu przez NATASHA DZIEWIT wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w formularzu rejestracyjnym informację o potwierdzeniu dokonania rejestracji, co jest równoznaczne z zawarciem z Klientem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta.
5. W trakcie rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na otrzymywania materiałów NATASHA DZIEWIT w formie elektronicznej, w szczególności newslettera, o którym mowa w punkcie 10 niniejszego Regulaminu. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.
6. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu NATASHADZIEWIT.PL jest możliwe po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu Zamówienia dostępnego po zalogowaniu się do konta Klienta lub przy wykorzystaniu formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia bez rejestracji. Wymagane pola w formularzu zawierają dane niezbędne do dostawy Produktów Klientowi oraz do wygenerowania faktury VAT, w przypadku gdy Klient wyrazi wolę jej wystawienia. Dane Klienta muszą być zgodne ze stanem rzeczywistym. W przypadku ich zmiany wymagana jest ich niezwłoczna aktualizacja.
7. W celu Złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty Sklepu NATASHADZIEWIT.PL, a także szczegółowych danych każdego
Produktu, tj. ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez wybranie przycisku „Do Koszyka”.
8. Do momentu zatwierdzenia Zamówienia tj do momentu wybrania przycisku „Złóż zamówienie” Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu.
9. Złożenie Zamówienia przez Klienta (i zatwierdzenie go przyciskiem „Złóż zamówienie”) oraz dokonanie płatności lub wybranie formy płatności za pobraniem stanowi stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia z NATASHA DZIEWIT Umowy Sprzedaży Produktów, których dotyczy Zamówienie, zgodnie z treścią Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami.
10. Po otrzymaniu Zamówienia przez NATASHA DZIEWIT Klient otrzyma od NATASHA DZIEWIT na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia „Potwierdzenie Zamówienia” . Umowa Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta powyższej wiadomości. W treści tej wiadomości, wygenerowanej przez elektroniczny system NATASHA DZIEWITI.PL i stanowiącej jednocześnie potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zostaną zawarte między innymi: numer Zamówienia, specyfikację nabywanych Produktów oraz informacje wymagane zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
11. Umowa Sprzedaży jest zawierana zgodnie z przepisami prawa polskiego i zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w języku polskim lub angielskim według wyboru Klienta.
12. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta w dniu innym niż Dzień Roboczy lub w Dniu Roboczym po godzinie 17, jego realizacja nastąpi najpóźniej w siódnym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym Klient złożył zamówienie.
13. NATASHADZIEWIT.PL zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub też rezygnacji z dokonania realizacji Zamówienia w każdym z następujących przypadków:
1. w Sklepie NATASHADZIEWIT.PL brakuje zamówionego Produktu;
2. dane teleadresowe Klienta okażą się niezgodne z prawdą lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają dostawę Produktów;
3. płatność za Zamówienie nie została zaksięgowana na rachunku bankowym NATASHA DZIEWIT (z zastrzeżeniem wyboru płatności za pobraniem);
4. płatność za Zamówienie nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych;
5. formularz Zamówienia nie został wypełniony w całości lub też został wypełniony w nieprawidłowy sposób;
6. Zamówienie zostało złożone z naruszeniem postanowień Regulaminu.
14. W razie odmowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub rezygnacji z realizacji Zamówienia NATASHA DZIEWIT informuje o tym fakcie Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefoniczny w ciągu 2 Dni Roboczych następujących bezpośrednio po dniu, w którym otrzymał Zamówienie złożone przez Klienta. W takim przypadku Sprzedawca dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Produktu oraz kosztów dostawy (o ile kwoty te zostały zapłacone przez Klienta) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zwrot ten będzie miał miejsce w terminie 5 Dni Roboczych następujących po dniu, w którym powyższa kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy.
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Produktów do czasu otrzymania zapłaty jego ceny przez Klienta.
5. CENA
1. Cena danego Produktu podawana jest na stronie internetowej Sklepu NATASHADZIEWIT.PL przy danym Produkcie. Cena ta wiąże Klienta i NATASHA DZIEWIT od chwili otrzymania przez Klienta w formie poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Zmiana cen Produktów w Sklepie NATASHA DZIEWIT.PL po zawarciu Umowy Sprzedaży nie mają wpływu na cenę obowiązującą Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży to jest w momencie otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do Realizacji.
2. Ceny Produktów w sklepie NATASHADZIEWIT.PL są cenami brutto, to jest zawierają podatek VAT w obowiązującej wysokości. Ceny podawane są w złotych polskich (PLN) . Cena zawiera koszty przesyłki.
3. nNATASHA DZIEWIT zastrzega sobie prawo kształtowania polityki produktowej oraz towarowej w Sklepie NATASHADZIEWIT.PL, w szczególności wprowadzania nowych Produktów, zmiany cen Produktów już wprowadzonych do Sklepu NATASHADZIEWIT.PL lub prowadzenia akcji promocyjnych. Zmiany takie nie mogą naruszać praw nabytych klientów Sklepu NATASHADZIEWIT.PL.
6. METODY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Klient wybiera sposób zapłaty za Produkty. W Sklepie NATASHADZIEWITI.PL można dokonać płatności w następujący sposób:
1. przelewem bankowym na rachunek bankowy NATASHA DZIEWIT i w mBank SA numer 93 1140 2004 0000 3502 7516 3679 ; w tym przypadku na poleceniu przelewu należy zamieścić imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia;
2. płatność gotówką (za pobraniem) do rąk dostawcy przy dokonywaniu dostawy Produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.Przy tej metodzie płatności, przesyłka jest bezpłatna niezależnie od wielkości zamówienia.

7. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Z zastrzeżeniem kolejnego ustępu, termin realizacji zamówienia w sklepie NATASHADZIEWIT.PL, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego Zamówienie zostanie zrealizowane.
2. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji Zamówienia jest potwierdzany przez przedstawiciela NATASHADZIEWIT.PL za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Przewidywany czas dostawy to do 7 Dni Roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji Zamówienia. Całkowity i maksymalny termin realizacji Zamówienia wynosi 21 Dni Roboczych w związku z faktem, że niektóre Produkty są wykańczane indywidualnie w sposób ręczny (np. prucia). W każdym
przypadku NATASHA DZIEWIT dokłada należytej staranności aby Zamówienie zrealizowane było jak najszybciej.
3. Podukty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych krajów firmą kurierską DPD oraz do innych krajów (lista krajów do których realizowana jest wysyłka dostępna jest tutaj) Opłaty za dostawę Produktów są pokrywane przez NATASHA DZIEWIT.
4. Wraz z przesyłką, na życzenie Klient otrzymuje stosowny dokument stanowiący dowód zawarcia transakcji, którym jest faktura VAT.
5. Przy odbiorze przysyłki Klient ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest zgodna z dokonanym przez niego Zamówieniem oraz czy Produkt nie jest uszkodzony. W razie stwierdzenia takich okoliczności Klient powienien odmówić przyjęcia przesyłki i zawiadomić jak najszybciej o tym fakcie Sprzedawcę z wykorzystaniem numeru telefonu znajdującego się na stronie internetowej Sklepu NATASHA DZIEWIT lub adresu poczty elektronicznej (e-mail): natashadziewit.n9@gmail.pl jak również w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.
6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta wraz z dokonaniem odbioru przesyłki. Nie uchybia to prawu Klienta do dokonania reklamacji Produktu lub innym uprawnieniom Klienta wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku nieobecności Klienta w momencie dokonywania dostawy Dostawca zostawia awizo. Dostawca może ustalać z Klientem telefonicznie inny termin dostawy. W przypadku gdy jako miejsce dostawy został wskazany Butik NATASHA DZIEWIT klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) że Produkty są przygotowane do odbioru w Butiku NATASHA DZIEWIT. W przypadku wybrania tej opcji odbioru, Klient nie ma możliwości skorzystania z możliwości płatności za pobraniem o której mowa w punkcie 6.1. iii) Regulaminu. Klient ma obowiązek odebrać Produkt w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania informacji o możliwości odbioru Produktów.
8. DOSTAWA, ODBIÓR I KOSZTY PRZESYŁKI
1. Produkty oferowane w Sklepie NATASHA DZIEWIT.PL są oryginalne i nieużywane. Niektóre z nich lub ich części są wykonywane lub wykańczane ręcznie, na co wskazuje opis Produktu. W takim przypadku Produkty mogą nieznacznie różnić się między sobą lub od fotografii prezentowanej w Sklepie NATASHA DZIEWIT.PL nie jest to jednak wada produktu i nie podlega reklamacji.
2. NATASHA DZIEWIT odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową zakupionego przez niego Produktu.
3. Każdy Produkt kupiony w sklepie NATASHADZIEWIT.PL podlega procedurze reklamacyjnej z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli ma wady fizyczne lub prawne.

4. Składając reklamację Klient wedle swojego uznania może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy Sprzedaży, chyba że NATASHA DZIEWIT zaproponuje naprawę rzeczy albo wymianę Produktu na nowy, wolny od wad. Alternatywnie, Klient można żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany, jego naprawienia, chyba że sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby od NTASHADZIEWIT.PL nadmiernych kosztów.
5. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, w sytuacji gdy wada Produktu nie jest istotna. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep NATASHADZIEWITI.PL przesyłki z reklamowanym Produktem.
6. NATASHA DZIEWIT rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta. W razie rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca dokonuje, zgodnie z żądaniem Klienta naprawy towaru lub wymiany reklamowanego towaru na pełnowartościowy. Sprzedawca może odmówić żądaniu Klienta naprawy towaru, jeżeli jest to niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem (tj. wymianą towaru na nową, wolną od wad) wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymagało będzie uzupełnienia informacji przez Klienta, NATASHA DZIEWIT zwróci się do Klienta o takie uzupełnienie. W takim przypadku 14 dniowy termin na rozpatrzenie reklamacji ulega przedłużeniu o okres, w którym uzupełniane były informacje.
7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany Klientowi przez NATASHA DZIEWIT wraz z uzasadnieniem nieuwzględnienia reklamacji.
8. Dla uniknięcia wątpliwości jeżeli Klient nie jest konsumentem, odpowiedzialność SI-MI z tytułu rękojmi jest ograniczona.
9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (ZWROTY)
1. Klient, będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, na podstawie Ustawy o prawach konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego Produktu.
2. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie przez Klienta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od zawartej
Umowy Sprzedaży i wysłanie go na adres NATASHA DZIEWIT.PL (ul. Aleje Ujazdowskie 16/46 00-478 Warszawa) wraz ze zwracanym Produktem. O zachowaniu terminu odstąpienia od umowy decyduje data nadania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient powinien odesłać lub przekazać zwracany Produkt rzecz NATASHA DZIEWIT na adres podany punkcie 9.2, niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował NTASHA DZIEWIT o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni od dnia otrzymania produktu.
4. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania. Jego stan nie może być też w żaden inny sposób pogorszony (min. poprzez pobrudzenie, pozbawienie metek). Dla uniknięcia wątpliwości papierowa etykieta nie może być naruszona, przeprawiona ani nosić śladów odczepiania, podklejania lub naruszania w inny sposób. Rozpatrzenie zwrotu i ocena czy zwracany Produkt spełnia warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie dokonana przez NATASHA DZIEWIT w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwracanego Produktu.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, NATASHA DZIEWIT zwróci Klientowi równowartość ceny zwracanego towaru nie później niż w 14 dni od dnia, w którym NATASHA DZIEWIT pozytywnie rozpatrzyła zwrot, zgodnie z punktem 5. Zwrot płatności zostanie dokonany poprzez przelew środków na konto Klienta wskazane przez Klienta w Formularzu Zwrotu lub oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
6. NATASHA DZIEWIT może nie przyjąć Produktu w następujących sytuacjach: zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu, a także zwrotu Produktu w stanie niekompletnym.
7. Dla uniknięcia wątpliwości NATASHA DZIEWIT nie pokrywa kosztów zwrotu Produktu. Sklep NATASHADZIEWIT.PL nie przyjmuje Produktu odsyłanego w przesyłkach za pobraniem.
8. NATASHA DZIEWIT nie pokrywa kosztów zwrotu Produktu. Sklep NATASHA
DZIEWIT I.PL nie przyjmuje Produktu odsyłanego w przesyłkach za pobraniem.

9. Zwracane Produkty nie mogą nosić śladów użytkowania. Ich stan nie może być też w żaden inny sposób pogorszony (min. poprzez pobrudzenie, pozbawienie metek). Dla uniknięcia wątpliwości papierowa etykieta nie może być naruszona, przeprawiona ani nosić śladów odczepiania, podklejania lub naruszania w inny sposób. Rozpatrzenie zwrotu i ocena czy zwracane Produkty spełniają warunki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie dokonana przez Si-Mi w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwracanych Produktów.
10. NEWSLETTER
1. Newsletter to bezpłatna usługą, świadczona drogą elektroniczną, którą może otrzymywać Klient, jeżeli wyrazi taką wolę.
2. Usługa newslettera polega na przesyłaniu przez NATASHA DZIEWIT na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta materiałów w formie elektronicznej, w tym między innymi informacji o dostępnych Produktach i usługach oferowanych przez NATASHA DZIEWIT , planowanych promocjach oraz wydarzeniach związanych z działalnością NATASHA DZIEWIT .
3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie poszczególnych miejsc w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę odpowiednio na:
1. przetwarzanie swoich danych osobowych przez NATASHA DZIEWIT dla celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
2. otrzymywanie od NATASHA DZIEWIT informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
4. NATASHA DZIEWIT, jako administrator danych osobowych Klienta, zapewnia ich ochronę na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
5. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych informacji droga mailową. Powyższe działanie będzie skutkowało niezwłocznym usunięciem adresu poczty elektronicznej Klienta z bazy newsletterowej NATASHA DZIEWIT .
11. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest NATASHA DZIEWIT sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-478 Warszawa, Aleje Ujazdowskie 16/46 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej CEIDG, REGON 871135990 , NIP 948-156-99-06
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie
NATASHADZIEWIT.PL są przetwarzane przez NATASHA DZIEWIT wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie Sklepu
NATASHADZIEWIT.PL mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
3. Klient ma prawo do wglądu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
12. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ W TYM WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE
DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM
1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej, Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu NATASHADZIEWIT.PL oraz innych usług dostępnych na stronie NATASHADZIEWITbyło możliwe z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych oraz systemów operacyjnych.
2. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu NATASHADZIEWIT.PL wymaga (minimalne wymogi techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony NATASHADZIEWIT.PL):
1. dostępu do sieci Internet;
2. stosowania przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Microsoft Internet Explorer 8, Google Chrome 16, Mozilla Firefox 10, Opera 11, Safari lub nowszych;
3. posiadanie konta poczty elektronicznej
3. Dla prawidłowego działania Sklepu NATASHADZIEWIT.PL konieczne jest, aby systemy teleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.
4. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie działania Sklepu NATASHADZIEWIT.PL, w tym przerw w funkcjonowania Sklepu NATASHADZIEWIT.PL, Klient może zgłaszać na następujący adres: NATASHA DZIEWIT , Aleje Ujazdowskie 16/46, 00-478 Warszawa. Reklamacja powinna mieć formę pisemną.
5. Reklamacja musi zawierać w szczególności jej przedmiot (w tym rodzaj nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Sklepu NATASHADZIEWIT.PL), datę wystąpienia nieprawidłowości, imię i nazwisko oraz adres Klienta składającego reklamację oraz jego adres do korespondencji.
6. NATASHA DZIEWIT rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia przez Klienta. W przypadku, gdy reklamacja nie może być rozpatrzona w tym terminie, NATASHA DZIEWIT powiadomi o tym fakcie Klienta, informując go jednocześnie o powodach opóźnienia i planowanym terminie rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

13. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Do Umowy Sprzedaży podlega przepisom polskiego prawa.
2. W przypadku sprzeczności Regulaminu z przepisami powszechnie obowiązującymi, pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązujące.
3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według siedziby NATASHA DZIEWIT.
4. NATASHA DZIEWIT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu NATASHADZIEWIT.PL. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu NATASHADZIEWIT.PL.
5. NATASHA DZIEWIT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Produktów w ofercie sklepu NATASHA DZIEWIT.PL w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu NATASHADZIEWIT.PL, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu NATASHADZIEWIT.PL, jaki również ich modyfikacji.
6. NATASHA DZIEWITI nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działalności sklepu NATASHADZIEWIT.PL spowodowane awarią sieci Internet.
7. NATASHA DZIEWIT oświadcza, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie NATASHADZIEWIT.PL są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu NATASHADZIEWIT.PL